สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน

เอกสารสำหรับการจัดทำแผน
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
คู่มือการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี (มีนาคม 2565 (ฉบับปรับปรุง))
คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แบบฟอร์มแผนงานโครงการ
แผนยุทธศาสตร์
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการ
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
2564 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
2565 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
2566 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนปฏิบัติราชการ
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
แผนปฏิบัติราชการฯ 3 ปี 63-65 ของ สป.ศธ. และแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 63 ของ สป.ศธ. (ฉบับทบทวนการจัดทำคำขอ)
2562 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
2563 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2563 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2564 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2565 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนพัฒนาการศึกษา
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
2563 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2564 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2565 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2566 แผนพัฒนาการศึกษา (2566 - 2570) จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงาน
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2563 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2564 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565-2566 จังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ