กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.นครราชสีมา

Policy and Planning Group Of Nakhonratchasima Provincial Education Office

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายจรูญพงศ์  จีระมะกร
ประธานอนุกรรมการ
2
นายกิตติ  บุญเชิด
อนุกรรมการ
3
นายศุภเสฎฐ์  คณากูล
อนุกรรมการ
4
นายปฎิพ้ทธ์  ทองเทียนวิเศษ
อนุกรรมการ
5
นายโกศล  พงษ์พานิช
อนุกรรมการ
6
ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  
อนุกรรมการ
7
นายไมตรี  โนนสูงเนิน
อนุกรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรุณา  เชิดจิระพงษ์
อนุกรรมการ
9
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อนุกรรมการและเลขานุการ
10
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยเลขานุการ
11
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136 ต่อ 13 โทรสาร : 044-251-137 อีเมล : chchassm@gmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายฉัตรชัย สุขสืบมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ