กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.นครราชสีมา

Policy and Planning Group Of Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
(ว่าง)

นางลดาวรรณ  วงศกรโกศล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอดุลย์รัตน์  เกตุเวชสุริยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางนัทกมล  พัลวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอุไรพร  ทองเปลว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายฉัตรชัย  สุขสืบมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางเพ็ญนภา  ทองอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136 ต่อ 13 โทรสาร : 044-251-137 อีเมล : chchassm@gmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายฉัตรชัย สุขสืบมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ