Black Ribbon
ขอเรียนเชิญ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 18/07/2017
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานบุคล โดยมี พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอกดวงเดือน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 18/07/2017
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม โครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ" [กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน] 14/07/2017
นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับมอบนโยบายจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14 ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 11/07/2017
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2560 โดยมีพลเอกมารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอกดวงเดือน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 07/07/2017
นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับมอบเงินยืมเพื่อใช้จ่ายในราชการฯ จำนวนเงิน 100,000 บาท จากสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล 05/07/2017
นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการออกเยี่ยม และตรวจพิจารณาการขอใช้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 05/07/2017
นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการออกเยี่ยม และตรวจพิจารณาการขอใช้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสารสาส์นวิเทศนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 04/07/2017
นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการออกเยี่ยม และตรวจพิจารณาการขอใช้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลดวงแขวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 04/07/2017
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2560 27/06/2017