Black Ribbon
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 12/2560 โดยมีพลเอกมารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอกดวงเดือน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 07/08/2017
คณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ ณ เดอะเปียนโนรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 05/08/2017
นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02/08/2017
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 26/07/2017
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม St.Charles ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย เป็นประธาน 25/07/2017
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน 23/07/2017
ขอเรียนเชิญ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 18/07/2017
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานบุคล โดยมี พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอกดวงเดือน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 18/07/2017
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม โครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ" [กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน] 14/07/2017
นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับมอบนโยบายจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14 ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 11/07/2017