สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเชื่อมโยงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตลอดช่วงชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกระดับและทุกด้าน
4. เสริมสร้างโอกาสและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้เรียนและประชาชนได้ทุกระดับ/ประเภทศึกษา ลดช่องว่างทางการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล เน้นการมีส่วนร่วมบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00285 วินาที