สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
831
เมื่อวาน
2,057
เดือนนี้
31,100
เดือนที่แล้ว
52,677
ปีนี้
483,379
ปีที่แล้ว
1,131,268

กลยุทธ์

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2. ส่งเสริม สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อความมั่นคงของชีวิต
     3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ

     ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ จัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
     3) ร้อยละของคนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนในพื้นที่
     4) จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงบริการการศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนทั้งระบบ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
     1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
     2. บูรณาการและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     4. การพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
     5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
     6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     7. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
     2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ระดับสากล
     3) ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงาน/สถาบันทางการศึกษาที่พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     4) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น
     5) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น
     6) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
     7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
          7.1 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
          7.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
          7.3 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     8) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพทุกช่วงวัยตลอดชีวิต
     1. สนับสนุนการวางแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
     2. สนับสนุนการเข้าถึงเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างหลากหลายช่องทาง
     3. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา

     ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
     2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ที่กำหนด
     3) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนการเข้าถึงเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาได้อย่างหลากหลายช่องทาง
     4) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับขวัญกำลังใจ สวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสบนความเท่าเทียม และเสมอภาคทางการศึกษา
     1. ส่งเสริมคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพตลอดชีวิต
     2. เปิดโอกาสและสนับสนุนพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
     3. มุ่งพัฒนากำลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ
     4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
     5. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     6. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
     7. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
     8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
     2) ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
     3) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
     4) ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิศึกษาและทวิภาคีที่เพิ่มขึ้น
     5) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
     6) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
     7) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
     8) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
     9) จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     1. สร้างกลุ่มภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
     2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
     3. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
     4. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
     5. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง
     6. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
     7. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
     8. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
     9. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
     1) จำนวนกลุ่มภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง
     2) จำนวนของสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
     3) จำนวนของแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
     4) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
     5) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
     6) จำนวนผู้เรียนทุกระดับที่ได้รับทุนการศึกษา
     7) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
     8) จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใสทุกระดับ
     2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
     3. สร้างองค์กรเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งทุกภาคส่วน
     4. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
     5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใสทุกระดับ
     2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน
     3) จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนขับเคลื่อนและรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
     4) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
     5) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน อาทิ รายได้ครัวเรือน (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียน) มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา
     6) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ
     7) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12)
     8) จำนวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่สามารถรายงานการเงินที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
     9) จำนวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.08062 วินาที