สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กลยุทธ์

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2. ส่งเสริม สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อความมั่นคงของชีวิต
     3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ

     ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ จัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
     3) ร้อยละของคนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนในพื้นที่
     4) จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงบริการการศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนทั้งระบบ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
     1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
     2. บูรณาการและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     4. การพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
     5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
     6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     7. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
     2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ระดับสากล
     3) ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงาน/สถาบันทางการศึกษาที่พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     4) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น
     5) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น
     6) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
     7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
          7.1 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
          7.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
          7.3 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     8) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพทุกช่วงวัยตลอดชีวิต
     1. สนับสนุนการวางแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
     2. สนับสนุนการเข้าถึงเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างหลากหลายช่องทาง
     3. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา

     ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
     2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ที่กำหนด
     3) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนการเข้าถึงเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาได้อย่างหลากหลายช่องทาง
     4) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับขวัญกำลังใจ สวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสบนความเท่าเทียม และเสมอภาคทางการศึกษา
     1. ส่งเสริมคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพตลอดชีวิต
     2. เปิดโอกาสและสนับสนุนพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
     3. มุ่งพัฒนากำลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ
     4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
     5. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     6. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
     7. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
     8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
     2) ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
     3) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
     4) ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิศึกษาและทวิภาคีที่เพิ่มขึ้น
     5) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
     6) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
     7) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
     8) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
     9) จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     1. สร้างกลุ่มภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
     2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
     3. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
     4. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
     5. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง
     6. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
     7. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
     8. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
     9. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
     1) จำนวนกลุ่มภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง
     2) จำนวนของสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
     3) จำนวนของแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
     4) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
     5) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
     6) จำนวนผู้เรียนทุกระดับที่ได้รับทุนการศึกษา
     7) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
     8) จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใสทุกระดับ
     2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
     3. สร้างองค์กรเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งทุกภาคส่วน
     4. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
     5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
     1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใสทุกระดับ
     2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน
     3) จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนขับเคลื่อนและรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
     4) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
     5) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน อาทิ รายได้ครัวเรือน (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียน) มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา
     6) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ
     7) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12)
     8) จำนวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่สามารถรายงานการเงินที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
     9) จำนวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00685 วินาที