ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2561
สาขา
วิชาเอก
ขึ้นบัญชี เรียกใช้บัญชี บรรจุแล้ว คงเหลือ
1. ภาษาญี่ปุ่น 5 0 5 0
(หมดบัญชี)
2. ภาษาจีน 30 1 19 11
3. ดนตรีสากล 10 1 10 0
(หมดบัญชี)
4. อุตสาหกรรมศิลป์ 46 1 29 17
5. การเงินและการบัญชี 18 1 15 3
6. ดนตรีศึกษา 10 0 10 0
(หมดบัญชี)
7. คณิตศาสตร์ 385 23 385 0
(หมดบัญชี)
8. ภาษาไทย 343 37 343 0
(หมดบัญชี)
9. ภาษาอังกฤษ 407 23 407 0
(หมดบัญชี)
10. วิทยาศาสตร์ 227 9 185 42
11. ฟิสิกส์ 56 1 18 38
12. เคมี 24 0 15 9
13. ชีววิทยา 62 1 12 50
14. สังคมศึกษา 279 1 107 172
15. พลศึกษา 150 7 112 38
16. ศิลปศึกษา 80 7 36 44
17. นาฏศิลป์ 25 2 25 0
(หมดบัญชี)
18. คอมพิวเตอร์ 240 0 97 143
19. คหกรรม 35 9 22 13
20. ประถมศึกษา 15 1 15 0
(หมดบัญชี)
21. ปฐมวัย 333 35 333 0
(หมดบัญชี)
22. จิตวิทยาและการแนะแนว 40 13 40 0
(หมดบัญชี)
รวม 2,820 173 2,240 580