สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการ
2
ศึกษาธิการภาค 14
รองประธานกรรมการ
3
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.นครราชสีมา
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
4
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
5
นายกิตติ  บุญเชิด
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
6
นายเฉลี่ยว  อยู่สีมารักษ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
7
นายศุภเสฏฐ์  คณากูล
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
8
รองศาสตราจารย์วิเชียร  ฝอยพิกุล
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
9
พลเอกมารุต  ลิ้มเจริญ
ผู้แทนองค์การภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10
นายเกษม  ศุภรานนท์
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นายทอง  วิริยะจารุ
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13
นายจรูญพงษ์  จีระมะกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14
นายศิลปสิทธิ์  ทับทิมธงไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการและเลขานุการ
16
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยเลขานุการ
17
ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยเลขานุการ
18
ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยเลขานุการ
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00340 วินาที