Black Ribbon

นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับมอบนโยบายจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14 ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ได้ศึกษเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ