Black Ribbon

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานบุคล โดยมี พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอกดวงเดือน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานบุคล โดยมี พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอกดวงเดือน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา