Black Ribbon

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม St.Charles ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย เป็นประธาน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม St.Charles ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย เป็นประธาน