Black Ribbon

คณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ ณ เดอะเปียนโนรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ ณ เดอะเปียนโนรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบในการนำผู้เกษียณอายุราชการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครราชสีมา