ทำเนียบผู้บริหาร


ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
   
นายสุวิทย์  ศรีฉาย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางสุจิตร  ต่วนสูงเนิน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุนิสา  ปราสัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางปัญญา  ศรีหมื่นไวย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสมสมัย  วัชรินทร์รัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


นางชนานารถ  นาคพวง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอัญชนา  พงษ์จะโปะ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน


นางญาณี  อาจหาญ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน