กลุ่มอำนวยการ > บุคลากร


นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอัมพร  เพลิดดอน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางละมัย  เรืองสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางวิภารัตน์  ชาญพล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ