กลุ่มบริหารงานบุคคล > บุคลากร


นางสุจิตร  ต่วนสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชุมพร  คุ้มกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางวลี  ใคร่กระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางนฤมล  วรรณวิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเสาวลักษณ์  ชะม้ายกลาง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวยุพิน  ศรีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรพรรณ  จิตธงไชย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวละมัย  หอมกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางลัดดาวัลย์  ทองจันทึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน