กลุ่มนโยบายและแผน > บุคลากร


นางสุนิสา  ปราสัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
ดร.อดุลย์รัตน์  เกตุเวชสุริยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอุไรพร  ทองเปลว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางนัทกมล  พัลวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายฉัตรชัย  สุขสืบมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ