กลุ่มพัฒนาการศึกษา > บุคลากร


นางปัญญา  ศรีหมื่นไวย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางรุ้งตะวรรณ  ทองลัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพรชนก  รัศมีรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวรัชนี  เพิ่มพูลบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางพิไลพร  ดรจันแดง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายไพรัชช์  รุจาคม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน