กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล > บุคลากร


นางสมสมัย  วัชรินทร์รัตน์
ศึกษานิเทศก์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายณรงค์ศักดิ์  แพ่งสูงเนิน
ศึกษานิเทศก์

ดร.เจริญ  กองโตกลาง
ศึกษานิเทศก์

จ.ส.อ.มงคล  ทองเหลือง
ศึกษานิเทศก์

นายสิริภาส  สิริวุฒิโชติ
ศึกษานิเทศก์

นายศิริวัฒน์  มาลา
ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา  เชื่อลี
ศึกษานิเทศก์

นางกานต์ปวรีย์  ศรีศักดิ์
ศึกษานิเทศก์

ดร.ญดาภัค  กัลปดี
ศึกษานิเทศก์

นางชญาภา  สุระสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์

นางสุรีย์กานต์  ดวนสันเทียะ
ศึกษานิเทศก์

นางสำราญ  ตั้งศรีทอง
ศึกษานิเทศก์

นางสาวศิราณี  กันชัย
ศึกษานิเทศก์

นายปัญญา  วรรณชัย
ศึกษานิเทศก์

นางชื่นฤดี  บุตะเขียว
ศึกษานิเทศก์

นางประภัสสร  สิตวงษ์
ศึกษานิเทศก์

นางธนินี  การปลูก
ศึกษานิเทศก์

นายบัณฑิต  ปันเต
ศึกษานิเทศก์

นางสาวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ
ศึกษานิเทศก์

นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์
ศึกษานิเทศก์

นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย
ศึกษานิเทศก์

นางปิญดา  กิติบุตร
ศึกษานิเทศก์
 
นางสาวจุฬาพัฒน์  มณีสุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์

นางอรพินท์ เลิศลี้วัฒนกิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน