กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน > บุคลากร


นางชนานารถ  นาคพวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน


นางนาตยา  ชัยดิเรก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 


นางกรรณิการ์  มาสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางจิณห์จุฑา  เศรษฐสมบูรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
นางโชติกา  โตอ้น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางจินตนา  เริงนิสัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นายปิยวัฒน์  ตันถา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวดารินทร์  สงมะเริง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสมพิศ แย้มจอหอ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน