ผู้บริหารระดับสูง
นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค 13
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน
นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข่าว :
รหัสข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่
618 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จำนวน 99 ราย ณ อาคารโดม สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน 13/01/2564
รายละเอียดข่าว
613 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และการเขียนแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการศึกษาระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม 15/12/2563
รายละเอียดข่าว
612 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าสอบ 68 คน จากผู้มีสิทธิสอบ 70 คน ซึ่งการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกขั้นตอน 12/12/2563
รายละเอียดข่าว
611 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 34 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 01/12/2563
รายละเอียดข่าว
610 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 17/11/2563
รายละเอียดข่าว
609 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 146 ราย (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 97 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 49 ราย) โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี 09/11/2563
รายละเอียดข่าว
608 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (จำนวนสถานศึกษา 118 แห่ง จำนวน 354 คน) และเกียรติบัตรต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 (จำนวน 50 คน) โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี 02/10/2563
รายละเอียดข่าว
587 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 88 ราย ณ อาคารโดม สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 01/10/2563
รายละเอียดข่าว
586 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 77 ราย ณ ศูนย์ประชุมโคราช ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 05/08/2563
รายละเอียดข่าว
585 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 248 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมโคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 24/07/2563
รายละเอียดข่าว
584 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีตำแหน่งว่าง 270 อัตรา ใน 25 สาขาวิชาเอก มีผู้เข้าสอบ 1,379 คน จากผู้มีสิทธิสอบ 1,445 คน 13/07/2563
รายละเอียดข่าว
583 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบ 10 จำนวน 97 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30/06/2563
รายละเอียดข่าว
549 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบ 9 จำนวน 317 ราย ณ อาคารโดม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน 01/06/2563
รายละเอียดข่าว
535 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และผ่านการพัฒนาฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 14 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี 11/03/2563
รายละเอียดข่าว
534 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดนครราชสีมา โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม 10/03/2563
รายละเอียดข่าว
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 47,830

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-251-136  โทรสาร 044-251-137

การปฏิเสธความรับผิดชอบ นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์