ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ
รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน
นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข่าว :
รหัสข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่
549 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบ 9 จำนวน 317 ราย ณ อาคารโดม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน 01/06/2563
รายละเอียดข่าว
535 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และผ่านการพัฒนาฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 14 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี 11/03/2563
รายละเอียดข่าว
534 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดนครราชสีมา โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม 10/03/2563
รายละเอียดข่าว
526 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับ ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 25/02/2563
รายละเอียดข่าว
520 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 5 จำนวน 75 ราย ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 20/01/2563
รายละเอียดข่าว
518 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมติดตาม นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา (อำเภอเมือง) และโรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ (อำเภอปักธงชัย) 10/01/2563
รายละเอียดข่าว
515 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบ 6 จำนวน 645 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 16/12/2562
รายละเอียดข่าว
511 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ จัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครราชสีมา 25/11/2562
รายละเอียดข่าว
508 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการการศึกษา พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และนางสุนี จึงวิโรจน์ กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและการจัดเสวนา โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 09/11/2562
รายละเอียดข่าว
506 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 104 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 04/10/2562
รายละเอียดข่าว
507 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ จัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครราชสีมา 04/10/2562
รายละเอียดข่าว
503 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30/09/2562
รายละเอียดข่าว
498 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา (อ.เมือง) รร.อนุบาลแสนสนุก (อ.โชคชัย) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอครบุรี (อ.ครบุรี) ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง (อ.เมือง) และ รร.พงษ์ศิริวิทยา (อ.ด่านขุนทด) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 02/09/2562
รายละเอียดข่าว
497 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมโครงการ “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ จังหวัดนครราชสีมา” โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาเวมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการกำหนดวิทยฐานะ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 31/08/2562
รายละเอียดข่าว
495 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ “โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม 24/08/2562
รายละเอียดข่าว
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 0

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร 044-251-137  อีเมล npeo@sueksa.go.th

การปฏิเสธความรับผิดชอบ นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์