ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ
รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน
นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข่าว :
รหัสข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่
494 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 178 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 23/08/2562
รายละเอียดข่าว
493 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาที่ดำเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองคง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง 20/08/2562
รายละเอียดข่าว
491 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับ ครั้งที่ 5/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษและจัดให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 8 เครือข่าย ได้นำเสนอข้อมูล ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหาร 15/08/2562
รายละเอียดข่าว
487 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 11/08/2562
รายละเอียดข่าว
486 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสถานศึกษานำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา และการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 05/08/2562
รายละเอียดข่าว
485 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 04/08/2562
รายละเอียดข่าว
484 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำแผนสู่การปฏิบัติได้ 26/07/2562
รายละเอียดข่าว
483 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม 22/07/2562
รายละเอียดข่าว
482 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 01/07/2562
รายละเอียดข่าว
481 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (STEM Education) ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 29/06/2562
รายละเอียดข่าว
480 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้ประสานงานการตรวจราชการของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมหน่วยรับตรวจราชการ เพื่อเตรียมพร้อมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/06/2562
รายละเอียดข่าว
466 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 5 ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 185 ราย ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 01/05/2562
รายละเอียดข่าว
462 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม 26/03/2562
รายละเอียดข่าว
461 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในกำกับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 25/03/2562
รายละเอียดข่าว
460 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 241 ราย ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 11/03/2562
รายละเอียดข่าว
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 0

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร 044-251-137  อีเมล npeo@sueksa.go.th

การปฏิเสธความรับผิดชอบ นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์