สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

ค้นหาข่าว

คำที่ค้นหา : ไม่ระบุ  จำนวนข่าวที่พบ : 303
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วัน/เดือน/ปี
303
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 178 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
23/08/2562
302
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาที่ดำเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองคง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง
20/08/2562
301
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับ ครั้งที่ 5/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษและจัดให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 8 เครือข่าย ได้นำเสนอข้อมูล ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหาร
15/08/2562
300
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
11/08/2562
299
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสถานศึกษานำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา และการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง
05/08/2562
298
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
04/08/2562
297
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำแผนสู่การปฏิบัติได้
26/07/2562
296
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
22/07/2562
295
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
01/07/2562
294
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (STEM Education) ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
29/06/2562
293
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้ประสานงานการตรวจราชการของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมหน่วยรับตรวจราชการ เพื่อเตรียมพร้อมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27/06/2562
292
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 5 ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 185 ราย ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
01/05/2562
291
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
26/03/2562
290
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในกำกับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
25/03/2562
289
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 241 ราย ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11/03/2562
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00905 วินาที