สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

ค้นหาข่าว

คำที่ค้นหา : ไม่ระบุ  จำนวนข่าวที่พบ : 299
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วัน/เดือน/ปี
299
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในกำกับ 7 แห่ง ได้แก่ รร.บัวใหญ่วิทยา รร.อมรศิลป์ รร.นพบุตรศึกษา รร.วานิชวิทยา (อ.บัวใหญ่) รร.อนุบาลแพรวไพลิน (อ.แก้งสนามนาง) รร.ปิ่นนรินทร์วิทยา (อ.พระทองคำ) และ รร.สายมิตรโนนไทย 6 (อ.โนนไทย) เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนเอกชนในกำกับสามารถจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ ทั้งในด้านแนวทางการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
07/08/2561
298
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย “วิกฤตปฐมวัย แนวทางแก้ไข” นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) และการนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล1-3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
04/08/2561
297
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2561 โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
12/07/2561
296
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้ประสานงานการตรวจราชการของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ มีกรอบทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน และสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
12/07/2561
295
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
11/07/2561
294
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
09/07/2561
293
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 12/2561 (เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย งานด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ งานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยมี พลเอก มารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
04/07/2561
292
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอหลักสูตร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทในแต่ละสาขาวิชาชีพ อันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
28/06/2561
291
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น จาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561” ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด พร้อมทั้งร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
26/06/2561
290
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในกำกับ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลคิดส์ ปัญจพัฒนา, โรงเรียนมารีย์วิทยา และโรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนเอกชนในกำกับสามารถจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ ทั้งในด้านงานวิชาการ, ด้านการบริหารงานบุคคล, ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป
26/06/2561
289
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 11/2561 (เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย งานด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ งานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยมี พลเอก มารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
26/06/2561
288
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในกำกับ เขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก, โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย และโรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษา ทั้งในด้านงานวิชาการ, ด้านการบริหารงานบุคคล, ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ได้อย่างเต็มศักยภาพ
25/06/2561
287
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการ “นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และเพิ่มทักษะให้กับครู ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาสมาคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 68 คน
24/06/2561
286
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในกำกับ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา, โรงเรียนวัฒนวิทยา, โรงเรียนประชานุสรณ์, โรงเรียนสกุลศึกษา, โรงเรียนเรืองศรีวิทยา, โรงเรียนกีรติศึกษา และโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ ทั้งในด้านงานวิชาการ, ด้านการบริหารงานบุคคล, ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป
22/06/2561
285
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 “ทุนมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ครั้งที่ 20” โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานมูลนิธิทวีคูณพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 147 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท ณ ห้องประชุมอาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
22/06/2561
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00987 วินาที