การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)
1 โครงสร้าง แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ที่ รายการ URL
1 แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)
ประกอบด้วยชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
รูปถ่ายผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติของผู้บริหารด้วย
หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า "ตำแหน่งว่าง"
ที่ รายการ URL
1 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
3 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อสังเกต
เปลี่ยนหัวข้อที่ปรากฎบนเว็บไซต์จากเดิม "อำนาจและหน้าที่" เป็น "หน้าที่และอำนาจ"
ควรสรุปหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานไว้ด้วย
ที่ รายการ URL
1 หน้าที่และอำนาจ
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน)

ข้อสังเกต
ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย
ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย
ที่ รายการ URL
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อสังเกต
อาจมีข้อมูลทั้ง 5 หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
อาจเพิ่มแผนที่ Google Map
ที่ รายการ URL
1 ที่อยู่หน่วยงาน
2 หมายเลขโทรศัพท์
3 หมายเลขโทรสาร
4 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
5 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
ควรทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน
ที่ รายการ ภาพ URL
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
ควรทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตาบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน
แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน
ที่ รายการ URL
1 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webboard, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม-ตอบที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two-way Communication) ใน Webboard หรือกล่องข้อความ
ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Webboard บนเว็บไซต์
ที่ รายการ URL
1 เว็บบอร์ด
9 Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ที่ รายการ URL
1 Facebook
10 แผนการดำเนินการประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีที่ผ่านๆ มาด้วย
ที่ รายการ URL
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตาม "แบบ สงป.301", "แบบ สงป.302" และ "แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ")
มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ รายการ URL
ไตรมาสที่ 1
แผนบูรณาการ
1 แบบ สงป.301 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.301- (รายไตรมาส)
3 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
4 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แผนพื้นฐาน
1 แบบ สงป.301 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.301- (รายไตรมาส)
3 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
4 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
1 แบบ สงป.301 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.301- (รายไตรมาส)
3 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
4 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
แผนบูรณาการ
1 แบบ สงป.301 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.301- (รายไตรมาส)
3 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
4 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แผนพื้นฐาน
1 แบบ สงป.301 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.301- (รายไตรมาส)
3 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
4 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
1 แบบ สงป.301 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.301- (รายไตรมาส)
3 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
4 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ รายการ URL
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

ข้อสังเกต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายรวมถึงคู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานจริง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่รวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. และคำสั่งแบ่งงานภายในหน่วยงาน
ที่ รายการ URL
1 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียนเอกชน
2 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3 คู่มือการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ด้านการบริหารงานบุคคล)
4 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ
5 คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มนโยบายและแผน
6 คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
7 คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มพัฒนาการศึกษา
9 คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
10 คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11 คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
12 คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายใน
13 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 สวัสดิการครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส)
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร
ตัวอย่าง "แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี" ปรากฎในภาคผนวก
ที่ รายการ URL
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ตาม "แบบ สงป.302" และ "แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ")
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ รายการ URL
ไตรมาสที่ 1
แผนบูรณาการ
1 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แผนพื้นฐาน
1 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
1 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
แผนบูรณาการ
1 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แผนพื้นฐาน
1 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
1 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.302 - (รายไตรมาส)
3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
16 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามแผบบ สงป.301 และแบบ สงป.302 ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ รายการ URL
แผนบูรณาการ
1 แบบ สงป.301 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.301- (รายไตรมาส)
3 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
4 แบบ สงป.302 -(รายไตรมาส)
แผนพื้นฐาน
1 แบบ สงป.301 - (รายเดือน)
2 แบบ สงป.301- (รายไตรมาส)
3 แบบ สงป.302 - (รายเดือน)
4 แบบ สงป.302 -(รายไตรมาส)
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินารตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร)
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ รายการ URL
1 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง แบบ สขร.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ แบบ สขร.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
3 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ รายการ URL
1 ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน" (แบบ สขร.1)
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า "ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง")
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
ควรจัดทำข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวอย่าง "แบบ สขร.1" ปรากฎในภาคผนวก
ที่ รายการ URL
1 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง แบบ สขร.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ แบบ สขร.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต
ตัวอย่าง "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี" ปรากฎในภาคผนวก
ที่ รายการ URL
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
หน่วยงานสามารถนำนโบบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ
ที่ รายการ URL
1 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนพัฒนาบุลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 21 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 21
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
ควรแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลการดำเนินการดังกล่าว
ที่ รายการ URL
1 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
3 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
4 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
ต้องนำหลักเกณฑ์ครบทั้ง 5 เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ที่ รายการ URL
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
4 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)
24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ 22)
มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต
หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้
ที่ รายการ URL
1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำให้การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยอาจนำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานในการเร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562 ปรากฎในภาคผนวก
ที่ รายการ URL
1 แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 แจ้งช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ "ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ")
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
ควรแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการนำข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางดังกล่าวไปดำเนินการอย่างไร และมีผลการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
หากไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ระบุว่า "ไม่มีเรื่องร้องเรียน"
ที่ รายการ URL
1 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรีนยการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)
มีข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า "ไม่มีเรื่องร้องเรียน")
เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่ประเมิน
กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผยข้อมูลด้วยการระบุจำนวน 0
ที่ รายการ URL
1 สรุปผลการดำเนินการเรื่องทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ "ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น")
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู "สร้างความคิดเห็น" หรือ "กระทู้ใหม่" ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละกระทู้อยู่เสมอ
ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว
ที่ รายการ URL
1 เว็บบอร์ด
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
ควรมีการกำหนดไว้เป็นหลักฐานหรือขั้นตอนในคู่มือหรือหนังสือ หรือประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานอย่างไร
การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้าข่ายเจตนารมณ์ของข้อคำถามนี้ เช่น การประชาพิจารณ์กฎหมาย
ที่ รายการ URL
1 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จำนวน 10 ข้อ
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
ควรมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทำเป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ

ข้อสังเกต
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดในช่วงระยะเวลาการประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดทำประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
ที่ รายการ URL
1 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
31 กรณีการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง วาระการประชุมที่ผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ที่ รายการ URL
1 รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2563
2 ประมวลภาพการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปี 2562
3 รายงานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปี 2562
32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
หน่วยงานสามารถนำ "แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
ที่ รายการ URL
1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 มาตรการป้องกันการทุจริต การใช้รถราชการ
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 32
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
หน่วยงานสามารถนำข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รับรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม "แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
ที่ รายการ URL
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การใช้รถราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น
ที่ รายการ URL
1 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2563
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
หน่วยงานสามารถนำ "แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ที่ปรากฎข้อมูลโครงสร้าง/กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
ที่ รายการ URL
1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
หน่วยงานสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม "แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
ที่ รายการ URL
1 แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม "แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
ที่ รายการ URL
1 แผนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น

ข้อสังเกต
กรณีที่หน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ที่ รายการ URL
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานในข้อ 38 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ รายการ URL
1 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด
2 รายงานการประชุมติดตามคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563