แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2564


วิธีการตอบแบบสำรวจ : หน่วยงานดำเนินการตามแบบ OIT โดยการ copy link ที่อยู่ของข้อมูล (URL) ที่หน่วยงานได้เผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9 - 10 บนเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในแบบ OIT และจัดส่งแบบ OIT ในรูปแบบไฟล์ไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ทาง E-mail: acc.moe.go.th@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งแบบตรวจในหน้าสุดท้ายให้ครบทุกข้อ (เอกสารแนบ)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) หมายเหตุ
1 โครงสร้าง แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
- รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติของผู้บริหารด้วย
- หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า "ตำแหน่งว่าง"
ทำเนียบผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อสังเกต
- เปลี่ยนหัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จากเดิม "อำนาจและหน้าที่" เป็น "หน้าที่และอำนาจ"
- ควรสรุปหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานไว้ด้วย
หน้าที่และอำนาจ
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน)

ข้อสังเกต
- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
ที่อยู่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อสังเกต
- ต้องมีข้อมูลทั้ง 5 หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- อาจเพิ่มแผนที่ Google Map
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
- อาจทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- ควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- ควรทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน
- แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวการสอบบรรจุ
8 ช่องทางการสอบถาม(Q&A) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความ ถาม - ตอบ เป็นต้น
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
- ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two – way communication) ใน Web broad หรือกล่องข้อความ
- ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad บนเว็บไซต์
รูปแสดงตำแหน่งลิงค์ Webboard ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Webboard ของหน่วยงาน
9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
รูปแสดงตำแหน่งลิงค์ Facebook ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Facebook ของหน่วยงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตาม "แบบ สงป. 301", "แบบ สงป. 302" และ "แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ")
มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงไตรมาสที่ 2
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

ข้อสังเกต
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายรวมถึง คู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานจริง
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่หมายรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. และคำสั่งแบ่งงานภายในหน่วยงาน
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2564 (ปรับปรุงฉบับที่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส)
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลง มาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร
- ตัวอย่าง "แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี" ปรากฏในภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
15 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ตาม "แบบ สงป. 302" และ "แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ")
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงไตรมาสที่ 2
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามแบบ สงป. 301 และ แบบ สงป. 302 ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร)
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Control System) คู่มือผู้ใช้ทั่วไป เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ 2 กันยายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2564
        เดือน ตุลาคม 2563
        เดือน พฤศจิกายน 2563
        เดือน ธันวาคม 2563
        เดือน มกราคม 2564
        เดือน กุมภาพันธ์ 2564
        เดือน มีนาคม 2564
18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างตาม "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน" (แบบ สขร. 1)
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า "ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง") เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- ควรจัดทำข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตัวอย่าง "แบบ สขร. 1" ปรากฏในภาคผนวก
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
20 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
- ตัวอย่าง "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี" ปรากฏในภาคผนวก
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2564
        เดือน ตุลาคม 2563
        เดือน พฤศจิกายน 2563
        เดือน ธันวาคม 2563
        เดือน มกราคม 2564
        เดือน กุมภาพันธ์ 2564
        เดือน มีนาคม 2564
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ 21 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 21
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- ควรแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลการดำเนินการดังกล่าว
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- ต้องนำหลักเกณฑ์ครบทั้ง 5 เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2564 (ปรับปรุงฉบับที่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ 22)
มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต - เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยอาจนำ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง การดำเนินการของหน่วยงานในการเร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562 ปรากฏในภาคผนวก
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ "ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ")
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
- ควรแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการนำข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางดังกล่าวไปดำเนินการอย่างไร และมีผลการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
- หากไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ระบุว่า "ไม่มีเรื่องร้องเรียน"
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง) มีข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวน เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า "ไม่มีเรื่องร้องเรียน")
เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่ประเมิน
- กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผยข้อมูล ด้วยการระบุจำนวน 0
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564
28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน ทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ "ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น")
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
- บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู "สร้างความคิดเห็น " หรือ "กระทู้ใหม่" ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละกระทู้ อยู่เสมอ
- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นแล้ว
ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับหน่วยงาน
- ควรมีการกำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในคู่มือหรือหนังสือ หรือประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานอย่างไร
- การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้าข่ายเจตนารมณ์ของข้อคำถามนี้ เช่น การประชาพิจารณ์กฎหมาย
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จำนวน 10 ข้อ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) หมายเหตุ
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน คำอธิบายเพิ่มเติม ควรมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดทำ เป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ

ข้อสังเกต
- หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดในช่วงระยะเวลาการประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดทำประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่ของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบันของหน่วยงาน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง วาระการประชุม ที่ผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
การประชุมและพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของประทรวงศึกษาธิการ และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม Korat Hall 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดการ
คำกล่าวเปิดงาน
หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน
หนังสือเชิญวิทยากร
32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำ "แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 32
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม "แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น
ภาพแสดงกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำ "แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ที่ปรากฏข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม "แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำอธิบายเพิ่มเติม
- หน่วยงานสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม "แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่ การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

ข้อสังเกต
- กรณีที่หน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศ ศธจ.นม. เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 38 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกข้อความและภาพประกอบ
ผู้ประสาน : ชื่อ-สกุล นางชญาภา สุระสิทธิ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 044-251-136-7
โทรสาร : 044-251-137
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 091-862-6681
e-Mail : chayaphasurasit@gmail.com