สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มอำนวยการ

นางกุลรัศมิ์  อัครวราศัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอัมพร  เพลิดดอน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายพัฒน์พงศ์  มานะดี

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางวิภารัตน์  ชาญพล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยภัทร  รุจาคม

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางอรพินท์  เลิศลี้วัฒนกิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวัฒนา  รอดทา
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้าง)
นางเสาวลักษณ์  อินทร์ประโคน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(ลูกจ้าง)
นางสาวคณิศร์รวี  สร้อยวรเศวต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(ลูกจ้าง)
นายสมชาย  มณีศรี
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้าง)
นางสาววิภาดา  ไขกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(ลูกจ้าง)
นางสาวจุฑามาส  ภูมิจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(ลูกจ้าง)
นางสาวอำภา  พยอมใหม่
พนักงานทำความสะอาด
(ลูกจ้าง)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานธุรการของ ศธจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00340 วินาที