สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

1. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

จ.ส.อ.มงคล  ทองเหลือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางญดาภัค  กัลปดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางปิญดา  กิติบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางกานต์ปวรีย์  ศรีศักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางชญาภา  สุระสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสัจจะพร  วิริยะจรรยา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

นายณรงค์ศักดิ์  แพ่งสูงเนิน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสำราญ  ตั้งศรีทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิราณี  กันชัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาพัฒน์  มณีสุวรรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

4. กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

นายบัณฑิต  ปันเต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

นายศิริวัฒน์  มาลา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางชื่นฤดี  บุตะเขียว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางประภัสสร  สิตวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

5. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

นายปัญญา  วรรณชัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสุรีย์กานต์  ดวนสันเทียะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา  เชื่อลี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00395 วินาที