สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายทัพพุ์นิธิศ  ปิ่นภัคพูลลดา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ
(ผู้ประสานงานหลัก)
นางสาวสุภาวดี  พรมโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางนัทธ์ชนัน  คำสา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวราตรี  วิเวกพรมราช
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมนชญา  ตรัยศิลานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพิชญกานต์  บำรุงกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกัลย์กมล  พลเคณ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
     งานอำนวยการทั่วไป
          1. งานธุรการและงานสารบรรณ
          2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
          3. งานการประชุม
          4. งานบริหารบุคคล
          5. งานการประชาสัมพันธ์
          6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ
          1. งานมาตรฐานวิชาชีพ
          2. งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          3. งานจัดทำทะเบีนยผู้ประกอบวิชาชีพในระดับจังหวัด
          4. งานจรรยาบรรณวิชาชีพ
          5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
          1. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
          2. งานวันครู
          3. งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
          4. งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
          5. งานสถาบันคุรุพัฒนา
          6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00310 วินาที