สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ
ประเด็นการตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่กำหนด
ระบุตำแหน่งข้อมูล (Link)
ข้อมูลพื้นฐาน
1
โครงสร้าง
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
http://www.npeo.go.th/web/about.php?about_id=2
2
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
http://www.npeo.go.th/web/about.php?about_id=1
3
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
http://www.npeo.go.th/web/about.php?about_id=9
4
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
1) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 : https://drive.google.com/open?id=1lpyYNH829_z5cTp1Wu69urnp_kDLt0Gr
2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : https://drive.google.com/open?id=1uclDHIxeATTjiGdTMBV2yG0UvA2eX-AB
5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอยา่งน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
1) ที่อยู่ : http://www.npeo.go.th/web/contact.php?contact_id=address
2) หมายเลขโทรศัพท์ : http://www.npeo.go.th/web/contact.php?contact_id=phone
3) หมายเลขโทรสาร : http://www.npeo.go.th/web/contact.php?contact_id=phone
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : http://www.npeo.go.th/
5) แผนที่ : http://www.npeo.go.th/web/contact.php?contact_id=map
(หมายเหตุ ข้อ 1) - 4) อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ทุกหน้า)
6
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
https://drive.google.com/open?id=1_VlMAMmZzCS5WwDLchnFqYK92McOJdak
https://drive.google.com/open?id=17D2VgEIErIFwdBHmQbBEklvu6qv6RqEv
https://drive.google.com/open?id=1XTyEjfpOvs80lIYQHNqWIETFi4SiFtG1
https://drive.google.com/open?id=1mHsWQnppZipnrtFgk_uAxmf0r824Fsri
https://drive.google.com/open?id=1Og4OVt9llG_B7qKB5Wmp_lf5t6MONuTI
https://drive.google.com/open?id=1PvQRaCCkZBleZ1v_Ws0Z2jptVuuCck96
https://drive.google.com/open?id=1wp_usPPNXAqTIJWpgA7vzvMXGFBsNwT8
https://drive.google.com/open?id=1uHFFyVcupfQaPbo0mIxEr1Hc_BCZ1XFS
https://drive.google.com/open?id=1GDy1_-XVS4jN5KXtXrKdtOuDf7voL7h2
https://drive.google.com/open?id=1vyIU1Xh9F3UjlmGPkGxOfpK_ybbjGPws
https://drive.google.com/open?id=1upGCJ9gI2lWjd4jH5CU17mtny1tkAUpu
https://drive.google.com/open?id=15wT_34F85jh7IkzBojX6bMyhA_1bY0aQ
https://drive.google.com/open?id=1n5Gu-lXzfnk23M2FW-FMx5I2ySG_7pBh
https://drive.google.com/open?id=1tpDOK8Pd9tSAlP2tDnwaNifsmFTfF0bN
https://drive.google.com/open?id=1CPxKrxpOY5EqrvptVNr7_-dvxL6G5OBl
https://drive.google.com/open?id=1FepNur6xb3vfN5RGOSa1Ns-VwYc_A-lV
https://drive.google.com/open?id=1KthPV9H606KPRMPX28t6BYzJPjyFXvSA
https://drive.google.com/open?id=1iwutYGA3tpKVtUH_S0R1ULSIb4MHHiVj
https://drive.google.com/open?id=1aqaFmayDa0O05hY8rLUwKoUct3HNSiuF
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=01
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=02
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=03
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=04
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=05
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=06
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=07
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=08
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8
Q&A
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFZH3yK37x9rBs-5Fpjb5FKH5OzHQSR5gJL4pfRIDpWVpYfA/viewform?fbzx=-420623108244681977
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ5DNFgwQY6zHs1B6wjBW-TOCDyvFIkoLOfOGu_GeeP1ytIg/viewform
9
Social Network
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Facebook : https://www.facebook.com/npeogoth/
https://drive.google.com/open?id=1emmlUR4KdxEs_tZjefKxeseuOLs-BkaB
แผนดำเนินงาน
10
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : https://drive.google.com/open?id=1WFa0CzD7l5wetCHXuYgFW_KRz-6rQOdi
11
รายงานการกำกับติดตาม กำดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1QYucPlQSNjDBXdG65v1R2mds7y2uCPdm
https://drive.google.com/open?id=1nXAfQ5cGtMxKhXf7IacvUdK2tgh-yjxb
https://drive.google.com/open?id=1jiEGeRaaHR4zncxgjZu4leVUD8C0r04K
https://drive.google.com/open?id=1O4b0kY-8A3ontdi9RgA1NHO4AdaKA7Dl
https://drive.google.com/open?id=1cEXOPy9kSCP-zxSPDZs7mEaIV9Qetb7s
https://drive.google.com/open?id=1goT0AgdirxlOK-hOxMCPMQ0KylPtOb9_
12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : https://drive.google.com/open?id=1O39XuXlwu_BxkC7tX8YhEq97TVzAOiZo
การปฏิบัติงาน
13
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด
https://drive.google.com/open?id=1yjn0v_q_UC2vMFS6tqPJcBYxHyuqBX68
https://drive.google.com/open?id=13il1UtiIhcgbQKiiIB9YxYOWE4WCTgTL
https://drive.google.com/open?id=1-MrT4S25GxyKthAAYOcn0bWuhwyOqsV8
https://drive.google.com/open?id=1Y7zKDA1AV77zbKkbtF0978L85rsCZ_N7
https://drive.google.com/open?id=1I0q42HSNixvR-j6sDCIJE2EsAz2mt4ZD
https://drive.google.com/open?id=1FVrlpnsCu2W01CGgkQhvT3Il-ezyMUzX
https://drive.google.com/open?id=1sffS_l4qJ8pZDQb2noclG8IlUNHxYqWM
https://drive.google.com/open?id=1xcVcQbNEYuTB1T5Pi-3Nf24URTHUZf50
https://drive.google.com/open?id=1TS7LgSZ9X2pYRtlD4mqhmT2hK_M-FFse
https://drive.google.com/open?id=1k4n2nI19_L6A4_18deKlZPQcuQFrhSv5
https://drive.google.com/open?id=1mGp4wnPQruqDCAMH6PipV59_HuamCaTe
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
14
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2562
15
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=17PWfOR6xRoqjVnUTtDv02d5J7fYZEt3Q
https://drive.google.com/open?id=1V4ELe_cLrXYD0I42V3etKeE22wyVBx0A
16
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=12IwrtD_uI9JxlfFfGjPSOwS0YWQSs21T
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17
แผนการจัดซื้อจจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
www.npeo.go.th/web/index.php?news_id=5
18
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://www.cgd.go.th/
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1dGy_z6YDW8BJRDr9cToliEaPGVvIcMRB
20
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
www.npeo.go.th/web/index.php?news_id=5
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
22
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้ามนสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
https://drive.google.com/open?id=13hYDPwT91nuy4FPH0U_EtQgnVTvj5rsi
https://drive.google.com/open?id=1Xq-ICQXUCo4h8rFCiUelDWSxklTy7L9w
23
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
https://drive.google.com/open?id=1iv73YYinK4DenqZB2dipiXiY7c3T0IbT
https://drive.google.com/open?id=15YaIfQ6liOARMTEdpNpd3esOcXnVnjrd
24
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://drive.google.com/open?id=15vMxS0qnRNs_HD02o-NVvhghaeHsnQ5Q
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
26
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=14_t8uDHZ8aakFuhnk61G5lvjN5rLSrEN
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
28
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประเสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมคิดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1bCmvgUGozWFFRW-n96sxqXAL1428ssX_
https://drive.google.com/open?id=1tyMPSOwfJ7yaAedc9yPh8SyjeNGzzK7_
https://drive.google.com/open?id=1A6lyhKfKgA2A07sUuIXhAAZy-kzUbF9W
https://drive.google.com/open?id=1HRyHjXU2BDTMKQmx0lCeb7PSx1YjDPEB
https://drive.google.com/open?id=1zwAx_iPPoZYGaidlT2rKGvXHH-r9mFgD


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อ
ประเด็นการตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่กำหนด
ระบุตำแหน่งข้อมูล (Link)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=116_OudmJ297YY4KhkWsDEsgBxaVL8c6g
https://drive.google.com/open?id=1JtHHA8bqAQyGp3OYnU-F4-8dd7jqe6Aq
https://drive.google.com/open?id=1e0wwT5-L6fXIPGXE57mSQhl9VndwfK9M
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
3
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1PlHf3X-IxzL1CHNpMqp_Gro4oMl--E6G
https://drive.google.com/open?id=1F7gykR83GeoIcj0gsHC46ByGXFqQTof7
4
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1Ql7ew9Jo3lI6oZdRdnN6Q-GLaNTMUOBy
https://drive.google.com/open?id=1VdIbYbFv3hqkCHrtmKjMTMxOIHbzsIHg
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
5
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1nUtXiSBd3JDOR2SqgUgxKRUP_jtUmDDP
https://drive.google.com/open?id=1lOrlUSuLPNtsgIG4aZ63wvvanNOYu2iY
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1Na0_JXNuJZrZCkKJqYHJyQxtJLZFYLHT
7
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
8
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
9
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
https://drive.google.com/open?id=1s_cpO9AX4aP0QKsdyfwbBXbaSK65iUO7
10
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
11
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
12
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
https://drive.google.com/open?id=1QW1cxlum270i94BeKeBMbYNa6rCiXhgP
https://drive.google.com/open?id=175vgTsU3B6001vADrAy0abyXh4Fg2uWr
13
มาตรการป้องกันการรับสินบน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
14
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
15
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00685 วินาที