สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
918
เมื่อวาน
2,057
เดือนนี้
31,100
เดือนที่แล้ว
52,677
ปีนี้
483,379
ปีที่แล้ว
1,131,268

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ
ประเด็นการตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่กำหนด
ระบุตำแหน่งข้อมูล (Link)
ข้อมูลพื้นฐาน
1
โครงสร้าง
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
http://www.npeo.go.th/web/about.php?about_id=2
2
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
http://www.npeo.go.th/web/about.php?about_id=1
3
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
http://www.npeo.go.th/web/about.php?about_id=9
4
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
1) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 : https://drive.google.com/open?id=1lpyYNH829_z5cTp1Wu69urnp_kDLt0Gr
2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : https://drive.google.com/open?id=1uclDHIxeATTjiGdTMBV2yG0UvA2eX-AB
5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอยา่งน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
1) ที่อยู่ : http://www.npeo.go.th/web/contact.php?contact_id=address
2) หมายเลขโทรศัพท์ : http://www.npeo.go.th/web/contact.php?contact_id=phone
3) หมายเลขโทรสาร : http://www.npeo.go.th/web/contact.php?contact_id=phone
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : http://www.npeo.go.th/
5) แผนที่ : http://www.npeo.go.th/web/contact.php?contact_id=map
(หมายเหตุ ข้อ 1) - 4) อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ทุกหน้า)
6
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
https://drive.google.com/open?id=1_VlMAMmZzCS5WwDLchnFqYK92McOJdak
https://drive.google.com/open?id=17D2VgEIErIFwdBHmQbBEklvu6qv6RqEv
https://drive.google.com/open?id=1XTyEjfpOvs80lIYQHNqWIETFi4SiFtG1
https://drive.google.com/open?id=1mHsWQnppZipnrtFgk_uAxmf0r824Fsri
https://drive.google.com/open?id=1Og4OVt9llG_B7qKB5Wmp_lf5t6MONuTI
https://drive.google.com/open?id=1PvQRaCCkZBleZ1v_Ws0Z2jptVuuCck96
https://drive.google.com/open?id=1wp_usPPNXAqTIJWpgA7vzvMXGFBsNwT8
https://drive.google.com/open?id=1uHFFyVcupfQaPbo0mIxEr1Hc_BCZ1XFS
https://drive.google.com/open?id=1GDy1_-XVS4jN5KXtXrKdtOuDf7voL7h2
https://drive.google.com/open?id=1vyIU1Xh9F3UjlmGPkGxOfpK_ybbjGPws
https://drive.google.com/open?id=1upGCJ9gI2lWjd4jH5CU17mtny1tkAUpu
https://drive.google.com/open?id=15wT_34F85jh7IkzBojX6bMyhA_1bY0aQ
https://drive.google.com/open?id=1n5Gu-lXzfnk23M2FW-FMx5I2ySG_7pBh
https://drive.google.com/open?id=1tpDOK8Pd9tSAlP2tDnwaNifsmFTfF0bN
https://drive.google.com/open?id=1CPxKrxpOY5EqrvptVNr7_-dvxL6G5OBl
https://drive.google.com/open?id=1FepNur6xb3vfN5RGOSa1Ns-VwYc_A-lV
https://drive.google.com/open?id=1KthPV9H606KPRMPX28t6BYzJPjyFXvSA
https://drive.google.com/open?id=1iwutYGA3tpKVtUH_S0R1ULSIb4MHHiVj
https://drive.google.com/open?id=1aqaFmayDa0O05hY8rLUwKoUct3HNSiuF
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=01
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=02
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=03
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=04
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=05
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=06
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=07
http://www.npeo.go.th/web/officials.php?officials_id=08
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8
Q&A
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFZH3yK37x9rBs-5Fpjb5FKH5OzHQSR5gJL4pfRIDpWVpYfA/viewform?fbzx=-420623108244681977
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ5DNFgwQY6zHs1B6wjBW-TOCDyvFIkoLOfOGu_GeeP1ytIg/viewform
9
Social Network
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Facebook : https://www.facebook.com/npeogoth/
https://drive.google.com/open?id=1emmlUR4KdxEs_tZjefKxeseuOLs-BkaB
แผนดำเนินงาน
10
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : https://drive.google.com/open?id=1WFa0CzD7l5wetCHXuYgFW_KRz-6rQOdi
11
รายงานการกำกับติดตาม กำดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1QYucPlQSNjDBXdG65v1R2mds7y2uCPdm
https://drive.google.com/open?id=1nXAfQ5cGtMxKhXf7IacvUdK2tgh-yjxb
https://drive.google.com/open?id=1jiEGeRaaHR4zncxgjZu4leVUD8C0r04K
https://drive.google.com/open?id=1O4b0kY-8A3ontdi9RgA1NHO4AdaKA7Dl
https://drive.google.com/open?id=1cEXOPy9kSCP-zxSPDZs7mEaIV9Qetb7s
https://drive.google.com/open?id=1goT0AgdirxlOK-hOxMCPMQ0KylPtOb9_
12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : https://drive.google.com/open?id=1O39XuXlwu_BxkC7tX8YhEq97TVzAOiZo
การปฏิบัติงาน
13
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด
https://drive.google.com/open?id=1yjn0v_q_UC2vMFS6tqPJcBYxHyuqBX68
https://drive.google.com/open?id=13il1UtiIhcgbQKiiIB9YxYOWE4WCTgTL
https://drive.google.com/open?id=1-MrT4S25GxyKthAAYOcn0bWuhwyOqsV8
https://drive.google.com/open?id=1Y7zKDA1AV77zbKkbtF0978L85rsCZ_N7
https://drive.google.com/open?id=1I0q42HSNixvR-j6sDCIJE2EsAz2mt4ZD
https://drive.google.com/open?id=1FVrlpnsCu2W01CGgkQhvT3Il-ezyMUzX
https://drive.google.com/open?id=1sffS_l4qJ8pZDQb2noclG8IlUNHxYqWM
https://drive.google.com/open?id=1xcVcQbNEYuTB1T5Pi-3Nf24URTHUZf50
https://drive.google.com/open?id=1TS7LgSZ9X2pYRtlD4mqhmT2hK_M-FFse
https://drive.google.com/open?id=1k4n2nI19_L6A4_18deKlZPQcuQFrhSv5
https://drive.google.com/open?id=1mGp4wnPQruqDCAMH6PipV59_HuamCaTe
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
14
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2562
15
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=17PWfOR6xRoqjVnUTtDv02d5J7fYZEt3Q
https://drive.google.com/open?id=1V4ELe_cLrXYD0I42V3etKeE22wyVBx0A
16
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=12IwrtD_uI9JxlfFfGjPSOwS0YWQSs21T
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17
แผนการจัดซื้อจจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
www.npeo.go.th/web/index.php?news_id=5
18
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://www.cgd.go.th/
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1dGy_z6YDW8BJRDr9cToliEaPGVvIcMRB
20
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
www.npeo.go.th/web/index.php?news_id=5
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
22
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้ามนสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
https://drive.google.com/open?id=13hYDPwT91nuy4FPH0U_EtQgnVTvj5rsi
https://drive.google.com/open?id=1Xq-ICQXUCo4h8rFCiUelDWSxklTy7L9w
23
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
https://drive.google.com/open?id=1iv73YYinK4DenqZB2dipiXiY7c3T0IbT
https://drive.google.com/open?id=15YaIfQ6liOARMTEdpNpd3esOcXnVnjrd
24
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://drive.google.com/open?id=15vMxS0qnRNs_HD02o-NVvhghaeHsnQ5Q
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
26
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=14_t8uDHZ8aakFuhnk61G5lvjN5rLSrEN
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
28
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประเสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมคิดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1bCmvgUGozWFFRW-n96sxqXAL1428ssX_
https://drive.google.com/open?id=1tyMPSOwfJ7yaAedc9yPh8SyjeNGzzK7_
https://drive.google.com/open?id=1A6lyhKfKgA2A07sUuIXhAAZy-kzUbF9W
https://drive.google.com/open?id=1HRyHjXU2BDTMKQmx0lCeb7PSx1YjDPEB
https://drive.google.com/open?id=1zwAx_iPPoZYGaidlT2rKGvXHH-r9mFgD


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อ
ประเด็นการตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่กำหนด
ระบุตำแหน่งข้อมูล (Link)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=116_OudmJ297YY4KhkWsDEsgBxaVL8c6g
https://drive.google.com/open?id=1JtHHA8bqAQyGp3OYnU-F4-8dd7jqe6Aq
https://drive.google.com/open?id=1e0wwT5-L6fXIPGXE57mSQhl9VndwfK9M
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
3
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1PlHf3X-IxzL1CHNpMqp_Gro4oMl--E6G
https://drive.google.com/open?id=1F7gykR83GeoIcj0gsHC46ByGXFqQTof7
4
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1Ql7ew9Jo3lI6oZdRdnN6Q-GLaNTMUOBy
https://drive.google.com/open?id=1VdIbYbFv3hqkCHrtmKjMTMxOIHbzsIHg
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
5
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1nUtXiSBd3JDOR2SqgUgxKRUP_jtUmDDP
https://drive.google.com/open?id=1lOrlUSuLPNtsgIG4aZ63wvvanNOYu2iY
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
https://drive.google.com/open?id=1Na0_JXNuJZrZCkKJqYHJyQxtJLZFYLHT
7
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
8
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
9
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
https://drive.google.com/open?id=1s_cpO9AX4aP0QKsdyfwbBXbaSK65iUO7
10
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
11
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
12
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
https://drive.google.com/open?id=1QW1cxlum270i94BeKeBMbYNa6rCiXhgP
https://drive.google.com/open?id=175vgTsU3B6001vADrAy0abyXh4Fg2uWr
13
มาตรการป้องกันการรับสินบน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
14
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
15
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.08983 วินาที