สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้บริหารระดับสูง

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14

นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
162
เมื่อวาน
406
เดือนนี้
12,259
เดือนที่แล้ว
20,664
ปีนี้
32,923
ปีที่แล้ว
152,646
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเชื่อมโยงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตลอดช่วงชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกระดับและทุกด้าน
4. เสริมสร้างโอกาสและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้เรียนและประชาชนได้ทุกระดับ/ประเภทศึกษา ลดช่องว่างทางการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล เน้นการมีส่วนร่วมบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ

พจนานุกรมภาษาโคราช

ดร.เมตต์  เมต์การุณ์จิต

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  อีเมล : chchassm@gmail.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00766 วินาที