สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้บริหารระดับสูง

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แนะนำศึกษาธิการจังหวัด

นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
28
เมื่อวาน
401
เดือนนี้
12,976
เดือนที่แล้ว
26,411
ปีนี้
144,615
ปีที่แล้ว
152,646
นางสมสมัย  วัชรินทร์รัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายณรงค์ศักดิ์  แพ่งสูงเนิน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายธรรมกรเจริญ  กองโตกลาง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

จ.ส.อ.มงคล  ทองเหลือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสิริภาส  สิริวุฒิโชติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายศิริวัฒน์  มาลา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบัณฑิต  ปันเต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา  วรรณชัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางญดาภัค  กัลปดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางชญาภา  สุระสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุรีย์กานต์  ดวนสันเทียะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสำราญ  ตั้งศรีทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิราณี  กันชัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา  เชื่อลี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางชื่นฤดี  บุตะเขียว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางประภัสสร  สิตวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางธนินี  การปลูก

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกานต์ปวรีย์  ศรีศักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวจุฬาพัฒน์  มณีสุวรรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์
(ว่าง)
นางปิญดา  กิติบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางอรพินท์  เลิศลี้วัฒนกิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพวงเพชร  สระภู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ช่วยราชการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


ลิงค์ภายใน ศธจ.

พจนานุกรมภาษาโคราช

ดร.เมตต์  เมต์การุณ์จิต

ลิงค์ต่างๆ ของกระทรวง

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  อีเมล : chchassm@gmail.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.01213 วินาที